project 16. Pickled

date. 2/2018

size.  3mm x 60mm x 40mm + Digital size

מעבר

כרם שלום

מסוף כרם שלום הוא מסוף גבול שהוקם בסמוך לקיבוץ כרם שלום לאחר ההתנתקות מרצועת עזה ומאפשר מעבר מטען מישראל לרצועת עזה ולמצרים, ולהפך. לאחר סגירתם ההדרגתית של מעברים אחרים מישראל לרצועת עזה (כגון מעבר קרני) זהו המעבר היחיד לשינוע סחורות לרצועת עזה וממנה.

המעבר מוחזק על ידי שלוש רשויות שונות. כל אחת משתמשת בסגירתו כאמצעי הרתעה כלפי הרשויות האחרות.

בזמן סגירות המעברים המזון אשר היה אמור לחצות את הגבול עומד וממתין במעבר הגבול, ואפילו ברוב המקרים ייזרק לאחר שיירקב

בשנת 2018 נזרקו לאשפה 1,800 טון של ירקות במעבר כרם שלום.

פרויקט זה עוסק בשימור והצלה של אותם 1,800 טון ירקות

בעיית סגירת המעברים